professionals

Professionals

Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

De maatschappelijke tendens is in de afgelopen jaren verschoven van verzorgings- naar participatiemaatschappij. In dit licht is de transitie van de zorg naar de gemeenten overgeheveld en is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat families zelf het recht hebben een familiegroepsplan te maken. Aangezien ik zelf al jaren werkzaam ben in de jeugdzorg kreeg ik als professional ook met deze maatschappelijke verschuivingen te maken. Dit was voor mij aanleiding om in 2012 te starten met de basisopleiding werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën van SoNeStra. Tijdens deze basisopleiding maakte ik kennis met de visie en werkwijze van SoNeStra. Een visie die ertoe leidt dat er samengewerkt wordt met cliënt(en), familie en sociaal netwerk en een werkwijze die ertoe leidt dat mensen samen met voor hen belangrijke mensen uit de familie en het sociale netwerk hun vragen onderzoeken, eigen regie behouden, eigen besluiten nemen en een eigen plan maken. Als professional faciliteer ik dit proces.

Na de basisopleiding heb ik de train-de-coach en train-de-trainer opleiding gevolgd. Door dit ontwikkeltraject heb ik mij deze visie steeds verder eigen gemaakt wat ertoe geleid heeft dat ik als professional anders ben gaan samenwerken met cliënten hun familie en sociaal netwerk. Dit heeft hele mooie en inspirerende ervaringen en verhalen opgeleverd.
In allerlei situaties en contexten kan er gewerkt worden vanuit Sociale NetwerkStrategieën.
Niet alleen met cliënten hun familie en sociaal netwerk maar ook binnen teams, organisaties, wijken, scholen, etc.

  • Samenwerken met familie en sociaal netwerk

In het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën worden de cliënt en zijn omgeving gezien als de deskundigen over hun leven en professionals als passanten die betrokken worden in het leven van cliënten. Professionals kunnen vanuit hun expertise, kennis en ervaring een bijdrage leveren aan deze deskundigheid. Het sociaal kapitaal van cliënten geeft kansen tot ontwikkeling en draagt bij aan veiligheid, continuïteit en verbondenheid.
Ik faciliteer het proces van het verkennen, erkennen en verbinden van de verschillende perspectieven. Hierdoor ontstaat er beweging en creativiteit in het bekende patroon van denken met de bekende oplossingen. Niet alleen bij cliënten, familie en hun sociaal netwerk maar ook bij de betrokken professionals. Er komt zicht op andere mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan het maken van een plan voor de toekomst.

  • Eigen regie en besluiten

Doordat mensen zelf gaan nadenken over de vragen en kwesties die spelen en hier hun eigen besluiten over nemen wordt de eigen regie van mensen minimaal behouden en maximaal vergroot. Doordat iemand zich meer bewust is van zijn situatie ontstaat ook meer bewustwording van de keuzes die iemand heeft en maakt. Door mensen bewust keuzes te laten maken kunnen zij ook bewust kiezen voor de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Hierdoor ontstaat eigenaarschap en verantwoordelijkheid over de besluiten die zij nemen en het plan dat zij maken. Dit alles binnen de context en eventuele kaders van hun situatie. Is er bijvoorbeeld een kader vanuit jeugdbescherming dan is dit kader onderdeel van het plan dat door de cliënt, zijn familie en sociaal netwerk wordt gemaakt. Binnen elke context en elk kader kan gewerkt worden aan eigen besluitvorming en eigen regie.

  • Plan voor de toekomst

Als duidelijk is op welke vragen de cliënt een antwoord zoekt, maken zij samen met familie en sociaal netwerk een plan voor hun toekomst. Tijdens een beraad wordt er informatie gegeven door professionals over de rol die zij eventueel kunnen vervullen. Tijdens de privétijd nemen cliënten, hun familie en sociaal netwerk besluiten hoe zij het gaan aanpakken, wat er moet gebeuren en wie welk stuk gaat oppakken. Zij nemen ook het besluit óf en zo ja welke hulpverleners een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun plan. Zij voeren dit plan met elkaar uit en werken samen aan de voortgang van dit plan.

  • Effect werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Kort samengevat heeft het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën het volgende effect:
• eigen regie, besluitvorming en verantwoordelijkheid van cliënten worden behouden en vergroot.
• de krachten, mogelijkheden en bronnen binnen de familie en het sociaal netwerk worden benut.
• er worden oplossingen gevonden die ook op langere termijn meerwaarde hebben.
• de samenwerking tussen cliënten, familie en de hulpverlening verbetert.

Training werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Bent u nieuwsgierig geworden wat het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën voor uw cliënten, uzelf, uw team of uw organisatie kan betekenen? Bent u benieuwd naar mijn ervaringen met, mijn uitdagingen in en gedachten over het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën? Neem dan contact met mij op!

Coaching

Naast het geven van trainingen verzorg ik ook coaching aan andere professionals. Het kan hierbij gaan om (een vorm van) intervisie, individuele coaching aan een professional, coaching tijdens casuïstiekbesprekingen, coaching in het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën of coaching rondom teamfunctioneren en teamsamenwerking. De visie van het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën en de systemische blik vormen de pijlers van de coaching. Wilt u meer weten hoe ik dat doe, wilt u graag horen wat ik eventueel kan bijdragen aan u, uw team en/of organisatie? Ik hoor graag van u!